Tietosuojatiedot

Versio: 1.7.2021

Seuraavassa tietosuojaselosteessa CLAAS KGaA mbH ("CLAAS") kertoo henkilötietojesi käsittelystä tällä verkkosivustolla.

A. Yleiset tietosuojatiedot

I. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Saksa
infoclaas@claas.com

II. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Konsernin tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat:

CLAAS KGaA mbH
Tietosuojavastaava
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Saksa
group.dpo@claas.com

III. Säilytysaika

CLAAS säilyttää henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen tietojen keräämisen tai käsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. Siltä osin kuin on välttämätöntä, CLAAS säilyttää tietojasi asiakassuhteen voimassaolon ajan. Tämä koskee etenkin sopimuksen tekemistä ja täytäntöönpanoa.

Lisäksi CLAAS säilyttää henkilötietojasi siinä määrin ja niin kauan kuin se on tarpeen sopimusperusteisten tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi siten tietoja koskevien kauppaoikeudellisten ja verotuksellisten todistamis- ja säilyttämisvelvollisuuksien täyttämiseksi. Niissä määrätyt tietojen säilytystä ja dokumentaatiota koskevat määräajat ovat kuusi vuotta Saksan kauppalain (HGB) 257 §:n kauppaoikeudellisten vaatimusten mukaisesti ja enintään kymmenen vuotta Saksan yleisen verolain (AO) 147 §:n verotuksellisten vaatimusten mukaan, ellei niitä vaadita edelleen verotustarkoituksiin (esimerkiksi yrityksen käynnissä olevan verotarkastuksen vuoksi). Määräajat alkavat sen kalenterivuoden lopussa, jona tosite on luotu.

Jos tietoja ei enää tarvita sopimusperusteisten tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, ne poistetaan säännönmukaisesti, paitsi jos olet antanut meille suostumuksen tietojesi käsittelyyn ja/tai tietojen jatkokäsittely on oikeutettujen etujemme perusteella tarpeen esimerkiksi menetetyn asiakkaan voittamiseksi takaisin tai oikeusvaateen puolustamiseksi oikeusriidan yhteydessä. Kun tietoja käsitellään oikeusvaateen puolustamiseksi oikeusriidan yhteydessä, tietojen säilytysaika perustuu myös lakisääteisiin vanhentumisaikoihin (esimerkiksi yksityisoikeuden tai tuotevastuulainsäädännön nojalla). Tässä tapauksessa käsittelyä rajoitetaan, toisin sanoen se rajoitetaan tähän tarkoitukseen tarvittavaan vähimmäismäärään ja estetään muita tarkoituksia varten.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos erityisissä tietosuojatiedoissa on ilmoitettu jotain muuta.

IV. Vastaanottajaryhmät

 • Huolellisesti valitut palveluntarjoajat. Valtuuttamillamme palveluntarjoajilla, jotka auttavat meitä asiakassuhteen toteuttamisessa, on pääsy tietoihin. Nämä ovat seuraavilla aloilla toimivia yrityksiä: hosting-palveluntarjoajat, tiedonhallinta, SaaS (ohjelmisto palveluna), sähköpostipalvelut, IT-palvelut (esimerkiksi ylläpito ja tuki, tietojen siirtäminen), konsultointi, ensimmäisen, toisen ja kolmannen tason tukipalvelujen tarjoajat, puhelinkeskuspalvelut, asiakashallinta, postituspalvelujen tarjoajat, markkinointi, mediatekniikka, televiestintä, asiakkuudenhallinta ja liidien hallinta, seurantapalvelujen tarjoajat, verkkosivujen suunnittelu ja ylläpito, Compliance-palvelut, tiedonhävityspalvelut (esimerkiksi silppurit), analyysejä meille tekevät yritykset, varainhoitopalvelujen tarjoajat, huolinta- ja logistiikkapalvelut, paino- ja tulostuspalvelut, teknologiapalvelujen tarjoajat (esimerkiksi koskien laitteistoja ja lisävarusteosia). Muita palveluntarjoajaryhmiä käytettäessä tutustu erityisiin tietosuojatietoihin.
 • Tietojen välitys kolmansille osapuolille. Välitämme lisäksi tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli lakimääräykset tai sopimusehdot sen sallivat ja/tai jos olet antanut siihen suostumuksesi. Tällä ehdolla tietoja voidaan välittää seuraaville vastaanottajaryhmille: julkiset tahot ja laitokset (esimerkiksi syyttäjälaitos, poliisi, veroviranomainen, tietosuojaviranomainen) virallisten kyselyjen käsittelemiseksi edellyttäen, että se on sinun etusi mukaista tai että meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f tai c alakohta.
 • Tietojen siirtäminen CLAAS Groupin sisällä. Siirrämme tietojasi muille CLAAS Groupin yrityksille tai tarjoamme niille pääsyn tietoihisi. Sikäli kuin tämä tehdään hallinnollisia tarkoituksia varten, se perustuu oikeutettuun etuumme liittyen sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin ja konsernin raportointiin. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Siltä osin kuin se on välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi aloitteestasi tai sopimukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi tai tapahtuu suostumuksellasi, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohta. Mikäli meillä on siihen laillinen oikeus, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen c alakohta. Kaikenlainen muu välitys kolmansille osapuolille on perusteltu erityisissä tietosuojatiedoissa.
 • Kolmannet osapuolet, joiden kanssa meillä on voimassa oleva liikesuhde. Sikäli kuin se on tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai sopimukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi tai tapahtuu suostumuksellasi, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohta. Mikäli meillä on siihen lakisääteinen velvoite, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen c alakohta.

V. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Mikäli me tai palveluntarjoaja siirrämme henkilötietojasi Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, noudatamme yleinen tietosuoja-asetuksen 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen erityisvaatimuksia ja velvoitamme myös palveluntarjoajamme noudattamaan kyseisiä sääntöjä ja määräyksiä. Siksi siirrämme tietojasi vain Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, joihin sovelletaan yleinen tietosuoja-asetuksen takaamaa suojaustasoa. Kyseinen suojaustaso varmistetaan erityisesti Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevalla päätöksellä tai asianmukaisilla takeilla yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti.

Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin (EU:n tai Euroopan talousalueen [ETA] ulkopuolisiin maihin) tapahtuu esimerkiksi, jos siirtäminen

 • on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka sopimusosapuoli olet, tai pyyntöihisi vastaamiseksi.
 • on tarpeen oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.
 • on pakollista lainsäädännön nojalla tai olet antanut siihen suostumuksesi.
 • tapahtuu tilauskäsittelyn puitteissa palveluntarjoajien ollessa mukana.

Mikäli Euroopan komissio ei tee päätöstä tietosuojan tasosta, joka vastaa kyseisen maan eurooppalaisia tietosuojavaatimuksia, varmistamme asianmukaisilla sopimuksilla, että oikeutesi ja vapautesi suojataan asianmukaisesti. Tällaisella sopimuksella varmistetaan, että tietojen vastaanottajalla on riittävän tasoinen tietosuoja, erityisesti sopimalla niin sanotuista Euroopan unionin EU:n vakiosopimuslausekkeista vastaanottajan kanssa. Muussa tapauksessa voimme siirtää tietoja myös nimenomaisella suostumuksellasi. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin, vrt. kohta A.VII. Tarkempia tietoja annamme veloituksetta pyydettäessä. Ota meihin yhteyttä käyttämällä yllä olevia yhteystietoja.

Siltä osin kuin perustamme vastaanottajien suorittaman tietojen käsittelyn ilman riittävän tasoista tietosuojaa yksinomaan suostumukseesi, haluamme huomauttaa, että seuraavat riskit ovat olemassa: Henkilötietojesi suojaamiseksi ei välttämättä ole olemassa riittäviä sääntöjä ja määräyksiä, tietosuojaviranomaista ei ole, tietosuojaoikeudellisten oikeuksiesi täytäntöönpano on vaikeaa tai niitä ei oteta huomioon, tietojen jatkokäsittelyä ja siirtoa kolmansille osapuolille ei voida valvoa.

Lisätietoja löydät tarvittaessa erityisistä tietosuojatiedoista.

VI. Henkilötietojen luovutusvelvollisuus

Mikäli erityisissä tietosuojatiedoissa ei määrätä muuta, sinulla ei ole lainsäädännön tai sopimuksen nojalla velvollisuutta luovuttaa tietojasi.

VII. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin tallennettuihin tietoihin. Jos käsiteltävät henkilötiedot ovat virheellisiä, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan oikeus kyseisten tietojen oikaisemiseen. Mikäli lakisääteiset edellytykset täyttyvät, voit pyytää poistamaan tiedot tai rajoittamaan tietojen käsittelyä ja voit myös vastustaa tietojen käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 17, 18 ja 21 artikla). Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaan sinulla on oikeus siirtää järjestelmästä toiseen tiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksesi tai kanssasi tehdyn sopimuksen nojalla.

Tietoa yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesta vastustamisoikeudesta

1. Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohdan nojalla (tietojen käsittely etujen vertailun nojalla).

Jos vastustat käsittelyä, CLAAS ei enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos CLAAS ä pystyy osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

2. CLAAS ä käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien tietojen käsittelyä kyseisiä mainostarkoituksia varten.

Jos vastustat suoramarkkinointitarkoituksia varten tehtävää tietojen käsittelyä, CLAAS ei käsittele enää henkilötietojasi kyseisiä tarkoituksia varten.

Vastustamisilmoitus voidaan laatia vapaamuotoisesti, ja se tulisi lähettää mahdollisuuksien mukaan osoitteeseen:

privacy@claas.com

Oikeus peruuttaa suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan perusteella

Jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit laatia peruuttamisilmoituksen vapaamuotoisesti. Käytä kohdassa A. II. ilmoitettuja yhteystietoja. Jos CLAAS tarjoaa käyttöön muita peruuttamismahdollisuuksia (esimerkiksi peruutuslinkki uutiskirjesähköpostien yhteydessä), siitä ilmoitetaan erityisissä tietosuojatiedoissa.

Voit ilmoittaa CLAASille halustasi käyttää oikeuksia ilmoittamalla siitä johonkin kohdassa A. I. mainittuun osoitteeseen.

Jos olet sitä mieltä, että tietojen käsittely rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. (Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla).

Voit luonnollisesti tehdä milloin tahansa myös valituksen CLAASin tietosuojavastaavalle (privacy@claas.com).

Jos käytät rekisteröidyn tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, käsittelemme tietojasi oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen c alakohdan mukaisesti yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen 15–22 artiklan, 12 artiklan 3–6 kohdan sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan kanssa. Tämä pitää sisällään tietojesi käsittelyn tietojen käsittelyn kohteena olevan rekisteröidyn yksiselitteistä tunnistamista varten ja lisätietojen pyytämisen henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Teemme tämän oikeudellisten velvoitteidemme perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Tämä pitää sisällään tietojen välityksen yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille siltä osin kuin on kyse tietojen oikaisua, poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskevista pyynnöistä (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla, 17 artiklan 1 kohta ja 18 artikla) ja niihin liittyvän viestinnän kyseisille vastaanottajille (yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artikla) ja sinulle rekisteröitynä (yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artikla).

B. Erityiset tietosuojatiedot, verkkosivumme tarjoaminen yleisesti saataville

I. Verkkosivumme tarjoaminen yleisesti saataville

Kun käytät verkkosivustoa yksinomaan informatiivisessa tarkoituksessa, eli kun et rekisteröidy tai muutoin lähetä CLAAS mitään tietoja (esimerkiksi yhteystietolomakettamme käyttämällä), CLAAS kerää ainoastaan ne henkilötiedot, jotka selaimesi lähettää palvelimellemme. Tiedonkeruu on teknisesti tarpeen verkkosivuston näyttämiseksi sinulle. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta. Tietojen tallentaminen lokitiedostoihin sen jälkeen, kun olet käynyt sivustolla, on välttämätöntä verkkosivuston toimivuuden ja tietotekniikkajärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Voit milloin tahansa vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa tietojen käsittelyä tulevin vaikutuksin, vrt. kohta A. VII. Oikeutettu etumme tietojen käsittelyyn liittyy myös edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Verkkosivustolla käynnin yhteydessä kerätään seuraavat tietoryhmät: käyttö- ja liikennetiedot, tekniset dokumentaatio- ja lokitiedot, esimerkiksi

 • Käyttöpäivä ja -aika
 • Aikavyöhykkeen ero GMT-aikaan (Greenwich Mean Time)
 • IP-osoite
 • Sivustoa käyttävän tietokoneen isäntänimi
 • Verkkosivusto, jolta verkkosivustoa käytettiin
 • Verkkosivusto, jota käytetään verkkosivustolta (pyynnön sisältö)
 • Verkkosivuston käytetyt sivut
 • Ilmoitus, onnistuiko nouto
 • Siirretty datamäärä
 • Selaintyyppiä, kieltä ja käytettyä versiota koskevat tiedot
 • Käyttöjärjestelmä

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Verkkosivuston käyttöön tarjoamisen yhteydessä tämä tapahtuu kyseisen istunnon päätyttyä. Mikäli tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, tämä tapahtuu viimeistään 30 päivän kuluttua kyseisestä tapahtumasta. Tietoja ei tallenneta yhdessä muiden henkilötietojesi kanssa.

Ulkoisten sisältöjen näyttämiseksi verkkosivustollamme (esimerkiksi IFRAME-kehyksen integroimiseksi CLAAS Collection -esitteen näyttämistä varten) siirrämme yllä mainitut henkilötietosi kolmansille osapuolille (esimerkiksi CLAAS Groupin konserniyhtiöille). Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Oikeutettu etumme on tehdä verkkosivustostamme sinulle kiinnostavampi ja käyttäjäystävällisempi. Voit milloin tahansa vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa tietojen käsittelyä tulevin vaikutuksin, vrt. kohta A. VII.

II. Palvelujen (esimerkiksi evästeet, analyysi- ja uudelleenmarkkinointityökalut) käyttö

CLAAS käyttää tällä verkkosivustolla palveluja (esimerkiksi evästeet, analyysi- ja uudelleenmarkkinointityökalut). Näiden palvelujen avulla CLAAS tallentaa tietoja päätelaitteellesi (esimerkiksi selaimeesi) ja/tai pääsee käsiksi tietoihin, jotka on jo tallennettu päätelaitteellesi. Nämä tiedot voivat olla sekä henkilötietoja että tietoja, jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Tietojen tallennuksen tai niihin käsiksipääsyn jälkeen henkilötietoja voidaan tarvittaessa käsitellä kategoriavalintasi mukaisesti.

CLAAS käyttää seuraavia palveluja, jotka kuuluvat seuraaviin kategorioihin:

Mikäli palvelujen käyttö (toisin sanoen tietojen tallennus päätelaitteellesi ja/tai pääsy tietoihin, jotka on tallennettu päätelaitteellesi) on teknisesti välttämätöntä, oikeusperuste on Saksan televiestintää ja telemediaa koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 artiklan 2 kohta yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b, c ja f alakohdan kanssa. Nämä tiedot voivat olla sekä henkilötietoja että tietoja, jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Mikäli henkilötietojasi käsitellään tallennuksen tai käsiksipääsyn jälkeen, käsittelemme niitä sikäli kuin se

 • on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka sopimusosapuoli olet (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta), tai
 • on pakollista lainsäädännön nojalla (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen c alakohta)
 • tai on tarpeen oikeutettujen etujemme turvaamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta).

Voit milloin tahansa vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa tietojen käsittelyä tulevin vaikutuksin, vrt. kohta A. VII. Voit poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista.

Tilastollisen analyysin, markkinoinnin ja lisätoimintojen kategorioihin kuuluvien palvelujen (toisin sanoen tietojen tallennus päätelaitteellesi ja/tai pääsy tietoihin, jotka on tallennettu päätelaitteellesi) käytön oikeusperuste on Saksan televiestintää ja telemediaa koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan 1 virke yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan kanssa suostumukseesi perustuen. Nämä tiedot voivat olla sekä henkilötietoja että tietoja, jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Mikäli henkilötietojasi käsitellään tallennuksen tai käsiksipääsyn jälkeen kategoriavalintasi mukaisesti, käsittelemme niitä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla suostumukseesi perustuen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseesi perustuvan tietojen päätelaitteellesi tallentamisen ja/tai päätelaitteellasi oleviin tietoihin käsiksipääsyn lainmukaisuuteen eikä henkilötietojesi myöhempien käsittelytoimien lainmukaisuuteen kategoriavalintasi mukaisesti. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

Suostumuksesi voimassaoloaika on kuusi kuukautta. Sen jälkeen pyydämme suostumustasi uudelleen. Pyydämme suostumustasi uudelleen evästebannerilla myös silloin, jos tälle verkkosivustolle tulee uusia palveluja tai jos palvelut muuttuvat siten, että tarvitsemme suostumuksen uudelleen palvelujen käytön jatkamiseksi (esimerkiksi tietojen käsittelytarkoituksia koskevat muutokset).

Ota huomioon, että selaimesi asetukset voivat aiheuttaa sen, että asetuksiasi (esimerkiksi suostumustasi) ei voida tallentaa pitkään ja joudumme pyytämään suostumustasi joka kerta, kun käyt verkkosivuillamme.

III. Eri verkkosivustoihin pohjautuva tilastollinen analyysi – yhteisrekisterinpitäjyys

Eri verkkosivustoihin pohjautuvan tilastollisen analyysin tekemiseksi keräämme Google Analyticsin avulla verkkosivustolta x (ylläpitäjä: CLAAS KGaA mbH), verkkosivustolta https://configurator.claas.com (ylläpitäjä: CLAAS Global Sales GmbH), verkkosivustolta https://accounts.claas.com/ (ylläpitäjä: CLAAS KGaA mbH) ja https://connect.claas.com (ylläpitäjä: CLAAS Global Sales GmbH) käyttäjätoimintaasi liittyviä tietoja, joita CLAAS KGaA mbH ja CLAAS Global Sales GmbH yhdistävät ja analysoivat.

CLAAS KGaA mbH1 ja CLAAS Global Sales GmbH2 toimivat yhteisrekisterinpitäjinä

Voit ottaa yhteyttä CLAAS KGaA mbH:n ja CLAAS Global Sales GmbH:n tietosuojavaltuutettuun kirjeitse osoitteeseen: CLAAS KGaA mbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Saksa, tai sähköpostitse osoitteeseen: group.dpo@claas.com.

Osapuolet ovat sopineet, että kulloisenkin verkkosivuston ylläpitäjä toimittaa EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot. Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksia suhteessa kuhunkin ylläpitäjään.


 

C. Erityiset tietosuojatiedot, (yleisten) kyselyjen ja valitusten käsittely ja edellä mainittuihin liittyvä viestintä (esimerkiksi tietojen pyytäminen, tilausten tekeminen, tukipyynnöt, takaisinsoittopyynnöt).

Voit ottaa yhteyttä CLAAS käyttämällä tällä verkkosivustolla olevia yhteystietoja tai verkkosivustolla olevaa yhteydenottolomaketta. Käsittelemme henkilötietojasi pyyntösi käsittelyä, vastauksen lähettämistä tai valituksen käsittelyä varten.

Tämä perustuu oikeutettuun etuumme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla käsitellä meille esittämiäsi pyyntöjä, selvittää ja käsitellä valituksia sekä viestiä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää tietojen käsittely, vrt. kohta A. VII. Mikäli tietojen käsittelyn tarkoituksena on sopimussuhteen aloittaminen, käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta.

Yhteydenottoosi vastaamista varten tarvittavat tiedot ovat pakollisia tietoja, ja ne on merkitty tähdellä (*). Lisäksi voit halutessasi antaa meille vapaavalintaisia lisätietoja. Näitä ovat henkilökohtaiset tunnistetiedot (esimerkiksi puhuttelu, etu- ja sukunimi), yhteystiedot (esimerkiksi puhelinnumero, sähköpostiosoite), yrityksen tiedot (esimerkiksi yrityksen nimi, osoite) ja kommunikaatiosisältöön liittyvät tiedot (jos jätät meille pyyntöäsi koskevia lisätietoja).

Lisäksi käsittelemme käyttö- ja liikennetietoja (esimerkiksi IP-osoite ja pyyntösi päivämäärä ja kellonaika). Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta perustuen oikeutettuun etuumme varmistaa tämän verkkosivuston toimivuus ja tietotekniikkajärjestelmien turvallisuus.

Kyselyjen ja valitusten käsittelyn ohella käytämme tietoja mainos- ja markkinointitoimiin vrt. tämän tietosuojaselosteen kohta D.

Tarvittaessa luovutamme tietojasi myös kolmansille osapuolille, esimerkiksi vastuussa olevalle tai valitsemallesi CLAAS-jälleenmyyjälle, CLAAS-edustajille (esimerkiksi maahantuojat) tai CLAAS Groupin konserniyrityksille, mikäli se on tarpeen pyyntösi käsittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

CLAAS ä tallentaa tietosi voidakseen auttaa ja neuvoa sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilötietojasi säilytetään, jotta voimme vastata pyyntöösi, ja poistetaan sen jälkeen, paitsi jos meillä on lakisääteinen, sopimusperusteinen tai suostumukseesi perustuva oikeus tai velvollisuus säilyttää tietoja pidempään. Lisätietoja löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta A.III. Antamasi suostumuksen ja/tai muun oikeudellisesti tunnustetun luvan perusteella, erityisesti oikeutetun etumme perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohdan mukaisesti, tietojasi voidaan lisäksi säilyttää esimerkiksi asiakasuskollisuuden lisäämiseksi tai menetetyn asiakkaan voittamiseksi takaisin sekä oikeusvaateen puolustamiseksi. Kun tietojasi käsitellään oikeusvaateen puolustamiseksi oikeusriidan yhteydessä, tietojen säilytysaika perustuu myös lakisääteisiin vanhentumisaikoihin (esimerkiksi yksityisoikeuden tai tuotevastuulainsäädännön nojalla). Tietojesi säilyttämisen osalta tekninen infrastruktuurimme perustuu välttämättömyyden ja käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteisiin. Konserniyhtiöt tai kumppanuusyritykset pääsevät vastaavasti käsiksi sellaisiin tietoihin, joita ne tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi. Lisätietoja löydät kohdasta A.IV.

D. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten (esimerkiksi CLAAS Groupin konserniyhtiöiden) verkkosivustoille. Kyseisiä linkkejä käytettäessä kulloisenkin kolmannen osapuolen verkkosivusto avataan uuteen ikkunaan. Nämä tietosuojatiedot eivät kata tietojen käsittelyä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla.