Tietosuojaseloste

Versio: 23.7.2021

Seuraavassa tietosuojaselosteessa on CLAAS KGaA mbH:n (jäljempänä CLAAS) tietoa yhteydenottoa varten antamiesi henkilötietojen käsittelystä.

A. Yleistä tietoa tietosuojasta

I. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot ja tietosuojavastaan yhteystiedot


Rekisterinpitäjä:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
infoclaas@claas.com

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel, Saksa
group.dpo@claas.com

II. Säilytyksen kesto

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden keräämisen tai käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Sikäli kuin se on tarpeen, säilytämme tietojasi liikesuhteen keston ajan. Tiedot käsittävät erityisesti sopimuksen laatimiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä henkilötietoja.

Säilytämme henkilötietojasi myös siinä määrin ja niin kauan kuin se on tarpeen sopimus- tai lakivelvoitteiden täyttämiseksi. Tästä syystä tietojasi on säilytettävä tiettyjen kauppa- tai vero-oikeudellisten todistus- ja säilytysvelvoitteiden täyttämiseksi.

Kun tietoja ei enää tarvita sopimuksessa tai laissa määritettyjen velvoitteiden täyttämiseen, ne poistetaan, ellet ole antanut meille suostumustasi tietojesi käsittelyyn ja/tai ellei tietojen jatkokäsittely ole tarpeen oikeutettujen etujemme vuoksi, esimerkiksi asiakkaiden saamiseksi takaisin tai oikeudellisten vaateiden puolustamiseksi oikeudellisissa riita-asioissa. Kun tietoja käsitellään oikeudellisten vaateiden puolustamiseksi oikeudellisissa riita-asioissa, säilytysaika perustuu myös lakisääteisiin vanhentumisaikoihin (esim. siviilioikeuden ja tuotevastuulain mukaisiin). Tällöin tietojenkäsittely tapahtuu rajatusti, eli se rajoitetaan tämän tarkoituksen kannalta välttämättömään vähimmäismäärään, eikä sitä sallita muihin tarkoituksiin. Edellä mainittua ei sovelleta, jos tietosuojaa koskevissa erityisissä tiedoissa on säädetty toisin.

III. Vastaanottajaryhmät

 1. Huolellisesti valitut palveluntarjoajat. Meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajat, jotka tukevat meitä liikesuhteen toteuttamisessa, saavat pääsyn tietoihin. Tällaisia yrityksiä ovat seuraavilla aloilla toimivat palveluntarjoajat: hosting-palvelut, tiedonhallinta, ohjelmisto palveluna (SaaS), sähköpostipalvelut, tietotekniikkapalvelut (esim. ylläpito ja tuki, tiedonsiirto), konsultointi, ensimmäisen, toisen ja kolmannen tason tukipalvelut, puhelinkeskuspalvelut, asiakashallinta, kirjepalvelut, markkinointi, mediateknologia, tietoliikenne, asiakassuhteiden ja liidien hallinta, seurantapalvelujen tarjoajat, internet-markkinointipalvelut, vaatimustenmukaisuus, hävittämispalvelut (esim. silppurit), yritykset, jotka tekevät meille analyysejä, taloushallintopalvelujen tarjoajat, lähetys- ja logistiikkapalvelut, tulostuspalvelut, teknologiapalvelujen tarjoajat (esim. laitteistojen ja tarvikkeiden osalta). Jos näiden lisäksi käytämme muitakin palveluntarjoajaryhmiä, ne on selvitetty erillisessä tietosuojaselosteessa.
 2. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille Lisäksi luovutamme tietojasi kolmansille osapuolille, jos lakisäännökset tai sopimusmääräykset sallivat sen ja/tai olet antanut siihen suostumuksesi. Näillä edellytyksillä tietoja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajaryhmille: Viranomaiset ja laitokset (esim. syyttäjänvirasto, poliisi, veroviranomaiset, tietosuojaviranomainen) virallisten tiedustelujen käsittelyä varten, jos se on sinun etujesi mukaista tai jos meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f tai c alakohta.
 3. Tietojensiirto CLAAS-konsernin sisällä Välitämme tietojasi muille CLAAS-konserniin kuuluville yrityksille tai annamme niille pääsyn tietoihisi. Jos tämä tapahtuu hallinnollisia tarkoituksia varten, se perustuu oikeutettuun etuumme sisäisissä hallinnollisissa tarkoituksissa ja konserniraportoinnissa. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Siltä osin kuin tämä on tarpeen sopimuksen tekemiseksi aloitteestasi tai sopimukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi tai kun tämä tapahtuu suostumuksellasi, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Siltä osin kuin meillä on siihen laillinen oikeus, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. Tätä pidemmälle menevän tietojen luovutuksen osalta viittaamme erityiseen tietosuojaselosteeseen.
 4. Kolmannet osapuolet, joiden kanssa meillä on jatkuva liikesuhde. Siltä osin kuin tämä on tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai sopimukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi tai kun tämä tapahtuu suostumuksellasi, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Siltä osin kuin meillä on siihen laillinen velvollisuus, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

IV. Siirtäminen kolmansiin maihin

Siltä osin kuin siirrämme henkilötietojasi itse tai palveluntarjoajien välityksellä Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, noudatamme yleisen tietosuoja-asetuksen 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen erityissäännöksiä ja velvoitamme myös palveluntarjoajamme noudattamaan näitä säännöksiä. Näin ollen siirrämme tietojasi Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin vain, jos henkilötietojen käsittely tapahtuu niissä yleisen tietosuoja-asetuksen suojaustason mukaisesti. Tämä tietosuojan taso varmistetaan erityisesti Euroopan komission riittävyyspäätöksellä tai yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisilla riittävillä takeilla.

Tietoja siirretään kolmansiin maihin (eli EU:n ja Euroopan talousalueen ETA:n ulkopuolisiin valtioihin), jos se

 • on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet, tai pyyntöjesi täyttämiseksi
 • on tarpeen oikeutettujen etujemme ajamiseksi
 • on lain mukaan tarpeen tai jos olet antanut suostumuksesi
 • tapahtuu toimeksiannon käsittelyn yhteydessä käytettäessä palveluntarjoajia.

Jos Euroopan komissio ei ole päätöksellä todennut kyseisen maan tietosuojan tason vastaavan eurooppalaisia tietosuojavaatimuksia, varmistamme sopimuksin, että oikeutesi ja vapautesi suojataan asianmukaisesti. Tällaisilla sopimuksilla varmistetaan, että tietojen vastaanottajalla on riittävä tietosuojan taso, erityisesti sopimalla vastaanottajan kanssa niin sanotuista Euroopan unionin vakiosopimuslausekkeista. Muussa tapauksessa voimme siirtää tietoja myös nimenomaisen suostumuksesi perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ks. kohta A.VI. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä em. osoitteisiin.

Jos vastaanottajat, joilla ei ole riittävää tietosuojan tasoa, käsittelevät tietoja ainoastaan suostumuksesi perusteella, on olemassa seuraavat riskit: Henkilötietojesi suojaaminen voi olla riittämätöntä, tietosuojaviranomaista ei ehkä ole, tietosuojaoikeuksien noudattamisen valvonta voi olla vaikeaa tai sitä ei ehkä noudateta, tietojen jatkokäsittelyä ja kolmansille osapuolille siirtoa ei ehkä pystytä valvomaan.

Lisätietoa on tarvittaessa erityisessä tietosuojaselosteessa.

V. Velvollisuus toimittaa henkilötietoja

Ellei tietosuojaa koskevissa erityisissä tiedoissa toisin määrätä, sinulla ei ole lakisääteistä eikä sopimukseen perustuvaa velvollisuutta antaa tietojasi.

VI. Oikeutesi rekisteröitynä

Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus saada pääsy sinusta tallennettuihin tietoihin. Jos olemme käsitelleet epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus saada tiedot oikaistua. Jos oikeudelliset vaatimukset täyttyvät, voit pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojenkäsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 17, 18 ja 21 artiklat). Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaan voit vaatia oikeutta tietojen siirtämiseen sellaisten tietojen osalta, joita käsitellään automaattisesti suostumuksesi tai kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella.

Tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesta vastustamisoikeudestasi

 1. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (tietojenkäsittely etujen tasapuolisen arvioinnin perusteella). Tämä koskee myös tähän säännökseen perustuvaa yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua profilointia, jota CLAAS käyttää luottokelpoisuuden arvioimiseksi tai mainostarkoituksiin. Jos vastustat käsittelyä, CLAAS ei enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos CLAAS voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa pakottavia oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittelyä käytetään oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 2. CLAAS käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramainontaan. Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, CLAAS ei enää käsittele henkilötietojasi näihin tarkoituksiin.

Vastalauseen voit esittää vapaamuotoisesti, ja se on osoitettava mieluiten seuraavaan osoitteeseen: infoclaas@claas.com.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukainen oikeus peruuttaa suostumuksesi

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen peruuttamisen voi tehdä vapaamuotoisesti. Voit lähettää peruuttamisilmoituksen johonkin kohdassa A. I. ilmoitettuihin osoitteisiin. Jos CLAAS tarjoaa muitakin vaihtoehtoja peruutusoikeuden käyttämiseen (esim. peruutuslinkki jokaisessa uutiskirjesähköpostissa), sinulle ilmoitetaan tästä erityisessä tietosuojaselosteessa.

Voit ilmoittaa CLAASille halustasi käyttää oikeuksia ilmoittamalla siitä johonkin kohdassa A. I. mainittuun osoitteeseen.

Jos uskot, että tietojenkäsittely rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valitsemallesi tietosuojaviranomaiselle. (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla)

Voit luonnollisesti tehdä milloin tahansa myös valituksen CLAASin tietosuojavastaavalle (group.dpo@claas.com).

Jos vaadit rekisteröidyn oikeuksia tietosuojalainsäädännön nojalla, käsittelemme tietojasi täyttääkseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset oikeudelliset velvoitteemme, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen seuraavien kanssa: 15–22 artikla, 12 artiklan 3–6 kohta sekä 7 artiklan 3 kohta. Tähän sisältyy tietojesi käsittely rekisteröidyn yksilöimiseksi ja lisätietojen pyytäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Luovutamme rekisteröityjen tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artiklassa tarkoitetuille tietojen vastaanottajille siltä osin kuin on kyse tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevista pyynnöistä (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla, 17 artiklan 1 kohta, 18 artikla) ja siltä osin kuin se on tarpeen oikeuksiesi tehokkaaksi toteuttamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdat) ja toimittaaksemme sinulle rekisteröitynä tietoja (yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artikla). Tämän perustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukainen oikeudellinen velvollisuutemme.

B. Erityinen tietosuojaseloste

I. Yhteydenottolomake

Voit ottaa yhteyttää CLAASiin verkkosivustolla olevalla lomakkeella (esim. soittopyyntö, tarjouspyyntö). CLAAS käsittelee yhteydenottolomakkeella antamiasi henkilötietoja käsitelläkseen pyyntöäsi, lähettääkseen sinulle vastauksen tai seuratakseen reklamaation käsittelyä. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. CLAASilla on oikeutettu kaupallinen etu käsitellä meille esittämiäsi pyyntöjä, käsitellä reklamaatioita ja seurata niitä sekä viestiä olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Käsittelemme sähköpostiosoitettasi voidaksemme lähettää vastauksen kyselyysi. Lisäksi käytämme tätä tai niin sanottua CLAAS ID:tä varmistaaksemme, että yhteydenottolomakkeen kautta tulevaa yhteydenottoa eivät ole tehneet kolmannet osapuolet ilman sinun lupaasi. Siltä osin kuin käytämme sähköpostiosoitettasi tähän tarkoitukseen, käytetään niin sanottua kaksinkertaista suostumusta (double opt-in), jonka yhteydessä ilmaiset vahvistussähköpostin sisältämän linkin avulla, että yhteydenotto on tapahtunut sinun tai valtuuttamasi henkilön toimesta. Jos yhteydenoton tarkoituksena on sopimussuhteen aloittaminen, tietojenkäsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Yhteydenottoon vastaamiseen tarvittavat tiedot on merkitty tähdellä (*) pakollisiksi tiedoiksi. Lisäksi voit antaa vapaaehtoisesti muitakin tietoja. Tällaisia tietoja ovat toimintaan liittyvät tiedot (esim. yritys, osoite), henkilökohtaiset tunnistetiedot (esim. puhuttelumuoto, etunimi, sukunimi), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), kiinnostuksenkohteita ja käyttäjäkäyttäytymistä koskevat tiedot ja analyysit (esim. sinua kiinnostavat tuotteet, suosimasi ja valitsemasi viestintäkanavat, ostohalukkuus), viestinnän sisältötiedot (jos jätät meille lisätietoa pyynnöistäsi).

Käsittelemme myös käyttö- ja tietoliikennetietoja (IP-osoite, pyynnön päivämäärä ja kellonaika, lokitiedot osana kaksinkertaista opt-in-prosessia). Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, joka perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa tämän verkkosivuston toimivuus ja tietoteknisten järjestelmien turvallisuus.

Käytämme vapaaehtoisesti antamiasi tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ks. tämän tietosuojaselosteen kohta B.II.

Voimme myös luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, esimerkiksi CLAAS-maahantuojallesi (jäljempänä CLAAS-kumppani) (esim. Hankkija Oy, Peltokuumolantie 4, 05800 Hyvinkää) tai CLAAS-konserniin kuuluville konserniyhtiöille, jos se on tarpeen pyyntösi toteuttamiseksi ja toteuttamiseksi. Jos et ole valinnut valtuutettua jälleenmyyjää, määrittelemme osoitetietojesi perusteella alueestasi vastaavan valtuutetun jälleenmyyjän. Voit myös käyttää us/dealer-hakua tai ottaa maksutta yhteyttä kohdassa A.I olevien yhteystietoihin. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Yhteydenottojesi käsittelyn seuraaminen ja niihin vastaaminen sekä hyvä asiakaspalvelu ovat oikeutettuja etujamme.

Säilytämme tietojasi voidaksemme palvella sinua mahdollisimman hyvin. Henkilötietojasi säilytetään kyselyyn vastaamista varten, minkä jälkeen ne poistetaan, ellei meillä ole lain, sopimuksen tai suostumuksesi perusteella oikeutta tai velvollisuutta säilyttää tietoja pidempään. Lisätietoa on tämän tietosuojaselosteen kohdassa A.II. Tietojesi säilyttämistä voidaan jatkaa antamasi suostumuksen ja/tai muun laillisesti tunnustetun sallitun olosuhteen, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen oikeutetun etumme perusteella, esimerkiksi asiakkuuden säilyttämistä tai takaisinsaamista varten ja oikeudellisten vaatimusten puolustamisen yhteydessä. Kun tietojasi käsitellään oikeudellisten vaateiden puolustamiseksi oikeudellisissa riita-asioissa, säilytysaika perustuu myös lakisääteisiin vanhentumisaikoihin (esim. siviilioikeuden ja tuotevastuulain mukaisiin). Teknisen infrastruktuurimme suunnittelussa on huomioitu tietojesi säilytyksen tarpeellisuuden ja käyttötarkoituksen periaatteet. Konserniyritykset tai kumppanuusyritykset saavat siten käyttöönsä sellaiset tiedot, joita ne tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi. Lisätietoa on kohdassa A.III.

Palvelujen (esim. evästeiden) käyttö

Käytämme yhteydenottolomakkeessa tietoryhmään ”teknisesti välttämättömät” kuuluvia palveluja (esim. evästeitä). Ne ovat teknisesti tarpeen verkkosivuston tai valitsemasi palvelun tarjoamiseksi. Kyseiset palvelut ovat aina aktiivisia. Teknisesti välttämättömien palvelujen käytön oikeusperuste on sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi yhdessä paikallisen täytäntöönpanolain kanssa. Jos käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, käsittelemme näitä tietoja siltä osin kuin se on tarpeen

 • sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai
 • siihen on lakisääteinen velvollisuus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta)
 • oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Voit milloin tahansa vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa tietojenkäsittelyä ks. kohta A. VII. Sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet selaimesi asetuksista.

II. Markkinointi

CLAAS käyttää tietojasi mainontaan ja markkinointitoimenpiteisiin, joihin sisältyy myös myynninedistämisviestintä (esim. markkina- ja mielipidetutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt).

Mainosviestintään kuuluvat CLAAS-tuotemerkit sekä kolmansien toimittajien tuotteet, joiden myynnistä vastaavat CLAAS-konsernin yritykset, sikäli kuin nämä ovat tuotteita, jotka täydentävät CLAAS-tuotemerkin tuotteita tai tukevat niitä toiminnassaan (esim. maanmuokkauslaitteet, lannoitus, lannoitustekniikka, kylvötekniikka, kasvinsuojelu, maatilojen hallintaohjelmistot). Yhteydenotto tapahtuu suostumuslomakkeessa mainittujen kanavien kautta (esim. postitse, sähköpostitse, mukaan lukien uutiskirje, puhelimitse/viestipalveluiden kautta, push-viesteillä esim. verkkosivustoilla ja sovelluksissa). Jos annat suostumuksesi verkkosivujen tai sovellusten mainosviestien lähettämiseen, lähetämme sinulle push-viestejä seuraavista sovelluksista: claas.com, connect.claas.com, CLAAS connect App.

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ks. kohta A.VI.

CLAAS kerää verkkosivuston kautta kerättyjä tietojasi myös CLAAS Global Sales GmbH:n[1], CLAAS Service and Parts GmbH:n[2] ja CLAAS Partnersin[3] puolesta ja välittää kyseiset tiedot niille mainos- ja markkinointitoimenpiteitä varten. Näihin sisältyy myös myynninedistämistarkoituksessa tapahtuva viestintä (esimerkiksi yhteydenotto valitsemiesi kanavien kautta, markkina- ja mielipidetutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt). Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ks. kohta A.VI. Kyseisten tietojen käsittely tapahtuu erillisen tahon toimesta. Osapuolten välinen tietojenkäsittely on tässä yhteydessä määrä toteuttaa tulevaisuudessa entistä enemmän yhteistyössä.

Tätä tarkoitusta varten keräämme osapuolten kanssa yhdessä seuraavat tiedot:

 • henkilökohtaiset tunnistamistiedot (esim. suku- ja etunimi, osoite, CLAAS ID, työtehtävä yrityksessä, syntymäpäivä)
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • yrityksen tiedot [yrityksen nimi, osoite, yrityksen toimiala, yrityksen koko, kalustoa koskevat tiedot, asiakasnumero, yrityksen historia (esim. koneen ostopäivä tai ensimmäinen käyttöpäivä)], myyntitiedot, tiedot toteutetuista toimista (esim. asiakaskäynnit, tuote-esittelyt)
 • tietoa ja analyyseja kiinnostuksenkohteista ja käyttäjän toiminnasta (esim. tuote-intressi, asiakasintressi, mieluiset tai valitut viestintäkanavat, investointi- tai ostohalukkuus, tiedot ostetuista tai vuokratuista tuotteista ja käytetyistä palveluista (esim. koeajot, konenäytökset, tapahtumat, alustat, kuten CLAAS connect, sovellukset, rahoitus, myyntitiedot, tiedot uutiskirjeiden, sovellusten, verkkosivujen ja sosiaalisen median avauksista, napsautuksista ja hyppyistä). (esim. koeajot, koneiden esittelyt, tapahtumat, alustat, kuten CLAAS connect, hakemukset, rahoitus), asiakashistoria, myyntitiedot, tiedot uutiskirjeiden, sovellusten, verkkosivustojen ja sosiaalisen median kanavien avauksista, napsautuksista ja niiltä poistumisista, tiedot, jotka on saatu laillisesti yksittäisistä henkilöistä esimerkiksi asiakaskysynnän ja potentiaalianalyysien avulla, kuten mahdolliset ajankohdat, jolloin tarvitset uutta konetta, varaosaa tai palvelua, kampanjahistoria ja vaste suoramarkkinointitoimenpiteisiin, asiakastyytyväisyyskyselyjen palaute).
 • konetiedot (koneen päätiedot, koneen suorituskykytiedot ja koneen käyttötiedot, eli koneen numero ja siihen liittyvät attribuutit, kuten valmistaja, tuoteryhmä, tuoteryhmä, tuoteluokitus, malli, konetyyppi, laitteisto, konfiguraatio, viljellyt hehtaarit, tuotettujen paalien määrä, tuotettujen kuormien määrä, työtunnit).

Kyse on tiedoista, joita osapuolet keräävät yhdessä markkinointisuostumuksesi kanssa tai suoramarkkinointia varten, tai tiedoista, jotka annat jollekin osapuolelle liikesuhteen aikana tai jotka johtuvat edellä mainittujen osapuolten tuotteiden, palvelujen tai etujen käytöstä. Osapuolet yhdistävät nämä tiedot luodakseen käyttäjäprofiilin sinusta ja liittääkseen sen tietokannassamme olevaan profiiliisi. Osapuolet käyttävät kerättyjä tietoja ja tällä tavoin saatuja tietoja määrittääkseen, mitkä tiedot ja tarjoukset todennäköisimmin kiinnostavat sinua myynninedistämiseen liittyvää yhteydenpitoa varten. Tavoitteena on sovittaa mainontatapamme kiinnostuksenkohteitasi vastaten ja optimoida sinulle esitettävät tarjouksemme. Yhteistyön suhteen osapuolet ovat sopineet erityisesti siitä, kuka niistä täyttää mitäkin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita. Tämä koskee erityisesti oikeuksien käyttämistä ja yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisten tiedonantovelvoitteiden täyttämistä. Tietosuojaoikeuksiasi koskevissa asioissa yhteyshenkilösi on pääsääntöisesti kyseisiä tietoja keräävä osapuoli. Siltä osin kuin CLAAS KGaA mbH:n on perusjärjestelmäarkkitehtuurin ylläpitäjänä tehtävä yhteistyötä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa – erityisesti poistamisvaatimusten ja tietojen siirrettävyyttä koskevan oikeuden toteuttamisessa – se huolehtii rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.

Yksittäistapauksissa ja vain huolellisen harkinnan jälkeen osapuolet ottavat sinuun yhteyttä mainostaakseen CLAAS-brändiä (esim. lisäpalveluiden tarjoaminen, tuotteiden ja palveluiden mainonta, kutsu tapahtumiin, kuten tuote-esittelyihin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, asiakastyytyväisyyskyselyihin) sekä CLAAS-konserniin kuuluvien yhtiöiden tai CLAAS-kumppanin jakelemien ulkopuolisten toimittajien tuotteista, sikäli kuin ne ovat CLAAS-brändin tuotteita täydentäviä tuotteita tai tukevat niiden toimintoja (esim. maanmuokkauslaitteita, lannoitustekniikkaa, lannoitetekniikkaa, kylvötekniikkaa, kasvinsuojelua) myös ilman markkinointilupaa. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Edellytyksenä oikeutettuun etuun perustuvalle suoramarkkinoinnille on, että siihen sovellettavat lakisääteiset vaatimukset täyttyvät etkä ole vastustanut tietojesi käsittelyä mainostarkoituksessa ja tietoisena yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesta vastustamisoikeudestasi (ks. myös tämän tietosuojaselosteen kohta A.VI.).

Teknisten ja ammatillisten asiakirjojen ja lokitietojen säilyttämisen oikeusperuste suostumuksesi dokumentointia varten on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdat. Mainosviestinnän toteuttavat tavallisesti palveluntarjoajat (esim. markkinointitoimistot, kirjeenvaihtoyritykset, IT-palveluntarjoajat, CRM-palveluntarjoajat, messenger-palveluntarjoajat), jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä. Nämä voivat olla myös kolmanteen maahan, kuten Yhdysvaltoihin tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sijoittuneita palveluntarjoajia, ks. kohta A.IV. (siirto kolmansiin maihin).

1 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Saksa, s-posti: infoclaas@claas.com; tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä lähettämällä viestin johonkin edellä mainittuun osoitteeseen ja osoittaen sen tietosuojavastaavalle tai osoitteeseen group.dpo@claas.com

2 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Saksa, s-posti: infoclaas@claas.com; tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä lähettämällä viestin johonkin edellä mainittuun osoitteeseen ja osoittaen sen tietosuojavastaavalle tai osoitteeseen group.dpo@claas.com

3 Hankkija Oy, Peltokuumolantie 4, 05800 Hyvinkää, Suomi, s-posti: asiakaspalvelu@hankkija.fi